Bescherming van de privacy

Bescherming van de privacy

De verwerking van uw persoonsgegevens door Rossel & Cie S.A. voor het beheer van zijn klanten en de eventuele overdracht aan derden is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bij uw inschrijving als klant of later heeft u vrije toegang tot uw gegevens om indien nodig rechtzetting, wijziging of schrapping ervan te vragen. Soms geven wij bepaalde ondernemingen toestemming om u aanbiedingen te sturen waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren.

ROSSEL & Cie, uitgeversbedrijf van de website Landbouwleven.be, respecteert de privacy van zijn gebruikers en klanten en houdt zich strikt aan de Belgische wet van 8 december 1992 gewijzigd door deze van 11 december 1998 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

ROSSEL & Cie verbindt zich er als bestandensbeheerder toe om de gegevens die de klant hem meedeelt, niet bekend te maken aan derden. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen voor transactiedoeleinden gebruikt. Bijgevolg beschikt de klant wettelijk over het recht op inzage, rechtzetting en verzet tegen de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

De klant heeft de mogelijkheid om promotieboodschappen van de handelspartners van ROSSEL & Cie en van Landbouwleven.be te weigeren bij zijn inschrijving, zijn abonnering of na inschrijving of abonnering, door zijn persoonsgegevens online te wijzigen.

ROSSEL & Cie en Landbouwleven.be behouden zich het recht voor om hun klanten via e-mail op de hoogte te brengen van ontwikkelingen van hun eigen diensten of commerciële aanbiedingen.

De klant heeft de mogelijkheid om zich uit te schrijven. In dat geval zal geen enkel persoonsgegeven van de klant worden bewaard door ROSSEL & Cie.

De klant verbindt zich ertoe om de aldus verkregen gegevens alleen te gebruiken voor geoorloofde doeleinden, in overeenstemming met de geldende wetgeving, en om deze algemene voorwaarden of elke andere aanwijzing die in het kader van deze algemene voorwaarden is verstrekt, na te leven.

ROSSEL & Cie wijst erop dat de voor de klant bestemde gegevens niet mogen worden doorgespeeld aan derden. De klant zal aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik zonder toestemming van deze vertrouwelijke gegevens waarvan hij de oorzaak is.

ROSSEL & Cie gebruikt de persoonsgegevens van de klant, die werden verzameld en verwerkt in het kader van zijn inschrijving en die nodig zijn voor het verlenen van de door Landbouwleven.be aangeboden diensten. Indien de wetsbepalingen zouden opleggen dat de klant voor de mededeling van precieze gegevens zijn specifieke toestemming moet geven, kan laatstgenoemde tijdens zijn inschrijving op de overeenstemmende knop klikken om dit te deactiveren en zijn toestemming te weigeren. De door de klant gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken in het profiel van het boodschappenmandje of door verzending van een e-mail.

Vergeetrecht

In het kader van de naleving van de constitutionele persvrijheid mogen alle gegevens in deze informatiedrager, ongeacht hun vorm, via alle technologische middelen worden verspreid . Gepubliceerde informatie, in gelijk welke vorm, zal evenmin gewist, verwijderd, gewijzigd, aangepast of vernietigd.

De uitgever beschikt evenwel over twee specifieke rechten om te reageren op persoonlijke situaties in het kader van het vergeetrecht.

RECHT VAN DIGITALE RECHTZETTING:

 • Iedere genoemde of identificeerbare natuurlijke of rechtspersoon, die er een belang bij heeft in de zin van het gerechtelijk wetboek, heeft het recht om de kosteloze online publicatie te vragen van een artikel ter rechtzetting van feitelijke onjuistheden die online werden gepubliceerd door een geschreven perstitel, indien deze rechtzetting niet spontaan gebeurde door de publicatie.
 • Deze rechtzetting dient online gekoppeld te zijn aan het artikel of bestand dat de feitelijke onjuistheid bevat. Ze zal niet worden gepubliceerd op de papieren drager. Ze moet beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is met het oog op rechtzetting van de gegevens die tot het verzoek hebben geleid.
 • De rechtzetting wordt beperkt tot maximaal 1.000 tekens, spaties inbegrepen, per artikel of bestand. Als verscheidene artikels of bestanden de desbetreffende gegevens bevatten, zal dezelfde rechtzetting worden gekoppeld aan al deze artikels of bestanden.
 • Als de betrokken persoon overleden is, gaat dit recht over op zijn naasten (ouders, partner, samenwonende, ...) en het kan slechts één keer worden uitgeoefend door de meest gerede partij van hen.
 • De tekst van de rechtzetting wordt opgesteld in dezelfde taal als de informatie die tot het verzoek heeft geleid en vermeldt de identiteit van de aanvrager, de nauwkeurige aanduiding van de betrokken artikels of bestanden en de recht te zetten feitelijke onjuistheden. Bij het schriftelijke verzoek worden het identiteitsbewijs en de handtekening van de aanvrager, het bewijs van zijn belang en het bewijs van de feitelijke onjuistheden gevoegd.
 • De uitgever publiceert de rechtzetting binnen veertien dagen - of bij de eerste update van de online publicatie indien dit niet binnen veertien dagen gebeurt - te rekenen vanaf het verzoek dat aan alle voorwaarden voldoet, en koppelt deze rechtzetting aan het artikel of het bestand dat de feitelijke onjuistheden bevat.

RECHT VAN DIGITALE MEDEDELING:

 • Iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij naam is vermeld of identificeerbaar is als betichte, verdachte of beschuldigde in een online publicatie van een geschreven perstitel, heeft het recht om de kosteloze inlassing van een mededeling te eisen in geval van een beslissing tot buitenvervolgingstelling, vrijspraak, herroeping, herziening, eerherstel, gratie, amnestie of invrijheidstelling die in kracht van gewijsde is getreden, of een buitenlandse beslissing met dezelfde effecten die in kracht van gewijsde is getreden, behalve indien spontaan een afdoende mededeling werd ingelast op de desbetreffende online informatiedrager en is gekoppeld aan het artikel of bestand dat de informatie bevat die tot het verzoek heeft geleid.
 • Als de betrokken persoon overleden is, gaat dit recht over op zijn naasten (ouders, partner, samenwonende, ...) en het kan slechts één keer worden uitgeoefend door de meest gerede partij van hen.
 • Ongeacht de vorm van de originele informatie (geschreven, audio, audiovisueel) moet de mededeling schriftelijk gebeuren en beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor de rechtzetting van de informatie die tot het verzoek heeft geleid (maximaal 1.000 tekens, spaties inbegrepen). Als verscheidene artikels of bestanden de informatie bevatten die tot het verzoek heeft geleid, zal dezelfde mededeling worden gekoppeld aan al deze artikels of bestanden.
 • De tekst van de mededeling wordt opgesteld in dezelfde taal als de informatie die tot het verzoek heeft geleid en vermeldt de identiteit van de betrokken persoon, de nauwkeurige aanduiding van de betrokken artikels of bestanden, de nieuwe gerechtelijke beslissing en het feit dat er geen beroep meer tegen mogelijk is.
 • Bij het schriftelijke verzoek worden het identiteitsbewijs van de aanvrager en het bewijs van de nieuwe gerechtelijke beslissing gevoegd, alsook een attest dat uitgaat van de gerechtelijke instantie en waarin wordt verklaard dat tegen de beslissing geen beroep meer mogelijk is.
 • Het verzoek wordt gericht aan de uitgever van de online publicatie binnen een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop tegen de nieuwe gerechtelijke beslissing geen beroep meer mogelijk is. De uitgever publiceert de mededeling binnen veertien dagen - of bij de eerste update van de online publicatie indien dit niet binnen veertien dagen gebeurt - te rekenen vanaf het verzoek dat aan alle voorwaarden voldoet, en koppelt deze mededeling aan het artikel of het bestand dat de informatie bevat die tot het verzoek heeft geleid.